Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)41,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,50,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,442,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
5,412,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,19,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)1110
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,59,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,50,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,00,2
Indeks staranja94123
Indeks staranja za moške7398
Indeks staranja za ženske117149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7478
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4539
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)119
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
6,413,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
4,611,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)37,423,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)66,758,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
326410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7461
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
190315