Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)54,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,70,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,442,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,212,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,39,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)1410
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,19,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,80,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,60,2
Indeks staranja116123
Indeks staranja za moške10498
Indeks staranja za ženske127149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6678
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3439
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)69
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)81100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,913,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,311,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)71,423,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,058,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
353410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
200315