Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)84,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,80,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,442,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,712,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,69,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,210
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,29,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,00,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,80,2
Indeks staranja99123
Indeks staranja za moške7598
Indeks staranja za ženske128149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7378
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)2939
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)96100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,313,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,511,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)91,023,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,458,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
412410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6261
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
213315