Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)115,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,00,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,542,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,012,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,09,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,810
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,59,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,70,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,60,2
Indeks staranja121123
Indeks staranja za moške9698
Indeks staranja za ženske149149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7478
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4539
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)129
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,013,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,211,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)41,023,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,658,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
393410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
259315