Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)77,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,90,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,142,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
18,912,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,79,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,810
Umrli (na 1.000 prebivalcev)20,09,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,20,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)13,10,2
Indeks staranja143123
Indeks staranja za moške10998
Indeks staranja za ženske180149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7678
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3939
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
24,813,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
14,311,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)74,023,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,758,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
359410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7461
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
172315