Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)392,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,10,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,942,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,612,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,59,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,110
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,49,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,60,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,60,2
Indeks staranja102123
Indeks staranja za moške8898
Indeks staranja za ženske116149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7278
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3639
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)96100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)97100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,413,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,011,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)28,123,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,258,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
370410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
298315