Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)138,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,00,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,442,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
19,912,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,49,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,610
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,39,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,30,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,30,2
Indeks staranja114123
Indeks staranja za moške8498
Indeks staranja za ženske144149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6578
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3439
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)77100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)80100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
25,013,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
15,611,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)60,523,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)52,658,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
330410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7861
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
185315