Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)284,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,30,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)45,142,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
20,112,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,69,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,510
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,29,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,70,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,60,2
Indeks staranja164123
Indeks staranja za moške12698
Indeks staranja za ženske206149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6978
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3439
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)100100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)100100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
19,713,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
20,611,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-4,323,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)51,858,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
456410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4552
Komunalni odpadki (kg/preb)
356315