Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)151,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,70,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,842,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,912,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,29,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)910
Umrli (na 1.000 prebivalcev)20,59,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,60,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,80,2
Indeks staranja160123
Indeks staranja za moške12398
Indeks staranja za ženske202149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8078
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3339
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)104100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)105100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,013,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,311,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)31,823,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,558,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
379410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
292315