Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)95,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,10,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,542,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,112,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,59,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,510
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,89,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,20,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,40,2
Indeks staranja101123
Indeks staranja za moške8198
Indeks staranja za ženske122149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8578
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4039
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,713,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,311,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)63,223,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,158,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
407410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6461
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
228315