Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)128,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,10,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,842,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,412,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,79,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,310
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,09,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,70,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,40,2
Indeks staranja123123
Indeks staranja za moške10498
Indeks staranja za ženske142149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7178
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)2639
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,213,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,911,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)30,223,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)51,858,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
380410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
309315