Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)212,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,30,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,342,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,112,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,29,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,210
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,19,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,10,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,80,2
Indeks staranja92123
Indeks staranja za moške7998
Indeks staranja za ženske106149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7178
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4339
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)100100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)99100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,513,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,811,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)47,223,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,958,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
318410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5752
Komunalni odpadki (kg/preb)
308315