Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)25,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-14,50,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)47,642,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
17,412,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,19,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,410
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,19,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,70,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-13,80,2
Indeks staranja243123
Indeks staranja za moške18898
Indeks staranja za ženske299149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6678
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3339
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)80100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
23,613,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,811,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)82,523,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)47,758,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
532410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
142315