Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)134,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,70,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,342,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,312,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,99,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,710
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,59,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,20,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,50,2
Indeks staranja109123
Indeks staranja za moške8998
Indeks staranja za ženske130149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8278
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4439
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,913,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,611,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)14,723,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,158,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
359410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
252315