Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)120,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,50,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,642,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,212,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,99,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,910
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,69,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,70,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,20,2
Indeks staranja133123
Indeks staranja za moške11698
Indeks staranja za ženske151149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7878
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3539
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)80100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)83100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,713,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,011,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)47,823,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,658,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
364410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
265315