Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)97,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,80,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,042,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,812,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,49,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,510
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,79,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,80,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,60,2
Indeks staranja109123
Indeks staranja za moške8998
Indeks staranja za ženske129149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7678
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4439
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)119
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,413,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,611,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)50,123,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,558,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
357410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
287315