Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)60,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,50,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,442,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,512,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,49,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,110
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,89,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,80,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,30,2
Indeks staranja141123
Indeks staranja za moške11498
Indeks staranja za ženske170149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7978
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3439
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)90100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,813,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,611,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)22,923,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,958,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
446410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6961
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
6052
Komunalni odpadki (kg/preb)
306315