Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)117,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,50,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,042,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
16,112,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,99,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)6,710
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,49,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,70,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,10,2
Indeks staranja146123
Indeks staranja za moške11998
Indeks staranja za ženske177149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6978
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3039
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)109100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)108100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
17,113,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
15,111,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)13,723,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,558,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
431410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
310315