Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)20,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,20,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,242,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,212,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,89,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)5,910
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,39,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,40,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,60,2
Indeks staranja130123
Indeks staranja za moške9898
Indeks staranja za ženske167149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)4478
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3439
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)59
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)81100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,313,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,111,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)79,423,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)53,758,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
474410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
202315