Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)61,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,00,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,342,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,612,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,09,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,710
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,89,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,90,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,10,2
Indeks staranja106123
Indeks staranja za moške8398
Indeks staranja za ženske129149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8078
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4339
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,413,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,311,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)36,823,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)62,858,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
361410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
205315