Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)147,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,20,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,442,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,312,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,99,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,310
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,69,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,70,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,50,2
Indeks staranja144123
Indeks staranja za moške12498
Indeks staranja za ženske165149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8178
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3739
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,513,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,411,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)25,323,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,058,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
367410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8461
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
6552
Komunalni odpadki (kg/preb)
345315