Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)78,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,40,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,842,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,312,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,59,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,510
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,59,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)00,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,40,2
Indeks staranja122123
Indeks staranja za moške9298
Indeks staranja za ženske162149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8178
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4839
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)68100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)72100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,413,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,011,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)48,923,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,358,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
352410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9980
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
256315