Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)133,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,90,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,942,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,112,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,59,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,310
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,59,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,80,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,80,2
Indeks staranja120123
Indeks staranja za moške10698
Indeks staranja za ženske134149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6078
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3339
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)129
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
18,713,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,111,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)105,623,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)54,558,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
366410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6861
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
157315