Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)179,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,30,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,842,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,212,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,29,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,310
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,09,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,40,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,60,2
Indeks staranja137123
Indeks staranja za moške12098
Indeks staranja za ženske154149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7578
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4139
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)102100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)102100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,313,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,611,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)67,423,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,658,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
398410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5261
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
245315