Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)67,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,60,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,142,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,512,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,89,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,210
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,79,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,40,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,20,2
Indeks staranja127123
Indeks staranja za moške10498
Indeks staranja za ženske152149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7078
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3639
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)119
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
17,313,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,411,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)67,223,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)53,658,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
349410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8980
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
232315