Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)152,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-12,30,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)45,542,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
15,012,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,09,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)5,410
Umrli (na 1.000 prebivalcev)15,09,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,60,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,70,2
Indeks staranja172123
Indeks staranja za moške14298
Indeks staranja za ženske202149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8278
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3739
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,513,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,811,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)20,623,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)51,558,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
412410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
373315