Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)83,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,70,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,042,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,312,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,59,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,710
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,09,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,80,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,50,2
Indeks staranja147123
Indeks staranja za moške12298
Indeks staranja za ženske170149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7078
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4239
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,313,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,711,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)34,523,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,558,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
434410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5761
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
275315