Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)131,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,10,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,642,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,712,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,59,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,810
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,59,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,30,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,70,2
Indeks staranja94123
Indeks staranja za moške8498
Indeks staranja za ženske104149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8378
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4339
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,113,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,511,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)33,123,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,058,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
349410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8261
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
301315