Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)116,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,50,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,542,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,712,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,59,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)910
Umrli (na 1.000 prebivalcev)14,39,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,30,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,80,2
Indeks staranja154123
Indeks staranja za moške13298
Indeks staranja za ženske175149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6978
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3639
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,013,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,111,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)73,023,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,158,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
367410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8780
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
220315