Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)23,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-12,10,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,742,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,712,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,39,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,110
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,09,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,90,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,10,2
Indeks staranja126123
Indeks staranja za moške10998
Indeks staranja za ženske146149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6778
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3139
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)78100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)82100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
20,513,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,611,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)93,523,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)49,058,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
428410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
249315