Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)55,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,10,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,742,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,312,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,99,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,710
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,79,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,00,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,90,2
Indeks staranja120123
Indeks staranja za moške9898
Indeks staranja za ženske146149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8378
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4439
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)77100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)80100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,213,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,111,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)50,723,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,658,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
571410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5661
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
172315