Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)238,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,50,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,742,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
15,812,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,29,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,410
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,59,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,80,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,40,2
Indeks staranja110123
Indeks staranja za moške8798
Indeks staranja za ženske134149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7578
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3539
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)74100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)78100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
20,213,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,311,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)64,323,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,658,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
304410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8461
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
11480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4552
Komunalni odpadki (kg/preb)
229315