Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)59,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,60,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,542,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,912,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,49,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,210
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,29,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)00,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,60,2
Indeks staranja122123
Indeks staranja za moške10698
Indeks staranja za ženske139149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7278
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4839
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)79
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)94100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)96100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
16,113,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,411,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)54,923,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,758,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
363410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
207315