Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)294,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,70,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)45,142,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
20,712,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,49,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,110
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,89,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,70,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,10,2
Indeks staranja165123
Indeks staranja za moške12798
Indeks staranja za ženske206149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8378
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3539
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)95100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
21,813,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
19,711,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)10,523,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)51,158,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
411410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6161
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
485315