Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)76,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,20,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,142,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,612,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,59,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,910
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,79,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,20,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,40,2
Indeks staranja115123
Indeks staranja za moške9498
Indeks staranja za ženske139149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7678
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4539
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)109
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,213,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,311,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)25,523,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,358,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
375410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
265315