Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)41,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,80,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)45,042,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
17,912,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
10,39,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,110
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,29,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,90,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,70,2
Indeks staranja161123
Indeks staranja za moške11898
Indeks staranja za ženske210149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7878
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3439
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)89
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)74100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)78100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
21,413,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
15,211,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)40,723,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)53,958,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
544410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6061
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
315315