Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)60,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)13,10,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,942,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,212,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,49,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,410
Umrli (na 1.000 prebivalcev)4,89,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,60,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,60,2
Indeks staranja78123
Indeks staranja za moške6598
Indeks staranja za ženske92149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8378
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4639
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)129
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)84100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,913,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
6,711,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)19,823,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)64,758,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
388410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5652
Komunalni odpadki (kg/preb)
216315