Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)9,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,20,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)47,042,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,112,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,59,7
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)710
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,39,6
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,20,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,00,2
Indeks staranja201123
Indeks staranja za moške16498
Indeks staranja za ženske240149
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6878
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3339
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)99
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)90100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)92100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,313,7
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,211,1
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)22,523,9
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,358,2
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
832410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5561
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
460315