Občina Lenart

Občina je ohranila podeželski značaj. Obsega osrednji del Slovenskih goric. Vinogradništvo, sadjarstvo in živinoreja so najpomembnejše dejavnosti tamkajšnjih prebivalcev. Med posebnosti občine sodi 'ovtar', varuh Slovenskih goric.

Lenart

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 25. 6. 2010), CC T@Di at sl.wikipedia

Občina Lenart je del podravske statistične regije. Meri 62 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 111. mesto.

Statistični podatki za leto 2015 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2015 je imela občina približno 8.200 prebivalcev (približno 4.100 moških in 4.100 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 66. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 132 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je –6 (v Sloveniji 0,4). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 10,7. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 4,7 (v Sloveniji 0,6).

Povprečna starost občanov je bila 43,1 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,6 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 125 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 123). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini so delovali 3 vrtci, obiskovalo pa jih je 360 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 79,8 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (77,7 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2015/2016 izobraževalo približno 650 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 300 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 30 študentov in 9 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 9 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 54 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja (58 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 9,9 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (12,3 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 17 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 14 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini na 1.000 prebivalcev. Približno 66 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 87 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (52 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini z javnim odvozom zbranih 373 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 58 kg več kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)132,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,70,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,142,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)9,912,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,99,7
Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km26220.273
Število prebivalcev8.2182.063.077
Število zaposlenih oseb3.677713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)874,431.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)270.58595.298.760