Občina Kočevje

Kočevje, mesto ob Rinži, je središče občine, ki leži v pokrajini Kočevsko; ta spada med najbolj naravno ohranjene predele Slovenije, saj gozd pokriva kar 90 % celotnega njenega ozemlja. Pragozdovi in številni kraški pojavi vabijo.

Kočevje

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 24. 6. 2010), avtor SI-Ziga

Občina Kočevje je del statistične regije Jugovzhodna Slovenija. Meri 555 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 1. mesto.

Statistični podatki za leto 2015 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2015 je imela občina približno 16.100 prebivalcev (približno 7.950 moških in 8.150 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 29. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 29 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 0,1 (v Sloveniji 0,4). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je –4,2. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je –4,1 (v Sloveniji 0,6).

Povprečna starost občanov je bila 43,4 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,6 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 126 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 123). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je delovalo 7 vrtcev, obiskovalo pa jih je 616 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 73,3 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (77,7 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2015/2016 izobraževalo približno 1.2050 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 500 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 30 študentov in 7 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 9 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 52 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja (58 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 23,6 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (12,3 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 15 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 12 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 385 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 57 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 81 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (46 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini z javnim odvozom zbranih 318 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 3 kgveč kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)29,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,10,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,442,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)23,612,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)10,19,7
Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km255520.273
Število prebivalcev16.0752.063.077
Število zaposlenih oseb3.646713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)887,931.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)263.36595.298.760