Občina Cirkulane

Območje občine Cirkulane se razprostira v vzhodnem delu Haloz ob slovensko-hrvaški meji. Razgibana pokrajina je mozaik vinogradov, gozdov, travnikov in njiv. Med občinskimi znamenitostmi pa je zagotovo najbolj prepoznaven grad Borl.

Cirkulane

Vir: SOkol ARSO (http://nfp-si.eionet.europa.eu/sokol, 23. 6. 2010), avtor Marjan Šenica

Občina Cirkulane je del podravske statistične regije. Meri 32 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 171. mesto.

Statistični podatki za leto 2015 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2015 je imela občina približno 2.300 prebivalcev (približno 1.200 moških in 1.100 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 175. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 72 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je –3,5 (v Sloveniji 0,4). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je –18,6. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je –22,1 (v Sloveniji 0,6).

Povprečna starost občanov je bila 43 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,6 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 123 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino enaka indeksu za celotno Slovenijo (ta je bila 123). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 61 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 64,6 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (77,7 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2015/2016 izobraževalo približno 150 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 100 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 20 študentov in 7 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 9 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 56 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja (58 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 12,3 % registriranih brezposelnih oseb, to je enako povprečju v državi (12,3 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 16 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 13 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 637 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 34 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 57 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (51 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini z javnim odvozom zbranih 129 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 186 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)72,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-22,10,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,042,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)12,312,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)10,79,7
Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km23220.273
Število prebivalcev2.3122.063.077
Število zaposlenih oseb231713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)877,111.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)11.24195.298.760