Občina Trebnje

Občina Trebnje leži sredi dolenjskega gričevja, ob rekah Temenica in Mirna. Pokrajina je izrazito prometno prehodna. Skozi naselje Trebnje poteka 15. poldnevnik in temu je na Vrhtrebnjem postavljeno obeležje.

Trebnje

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 23. 6. 2010), avtor SI-Ziga

Občina Trebnje je del statistične regije Jugovzhodna Slovenija. Meri 163 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 34. mesto.

Statistični podatki za leto 2015 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2015 je imela občina približno 12.200 prebivalcev (približno 6.250 moških in 6.000 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 43. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 75 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 1,1 (v Sloveniji 0,4). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 12,8. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 13,9 (v Sloveniji 0,6).

Povprečna starost občanov je bila 40,8 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,6 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 91 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 123). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je delovalo 6 vrtcev,obiskovalo pa jih je678 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 81,7 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (77,7 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2015/2016 izobraževalo približno 1.100 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 500 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 12 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 9 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 66 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (58 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 9,2 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (12,3 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 10 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 8 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 401 stanovanje na 1.000 prebivalcev. Približno 62 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 84 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (56 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini z javnim odvozom zbranih 252 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 63 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)75,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)13,90,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,842,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)9,212,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,89,7
Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km216320.273
Število prebivalcev12.2132.063.077
Število zaposlenih oseb3.665713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)930,331.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)496.82995.298.760