Občina Cerknica

Občina zavzema osrednje predele Notranjske, najbolj znana pa je gotovo po največjem slovenskem kraškem polju, na katerem nastaja in izginja največje slovensko jezero – presihajoče Cerkniško jezero.

Cerknica

Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Darinka Mladenovič

Občina Cerknica je del primorsko–notranjske statistične regije. Meri 241 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 19. mesto.

Statistični podatki za leto 2015 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2015 je imela občina približno 11.400 prebivalcev (približno 5.750 moških in 5.650 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 49. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 47 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je –1,1 (v Sloveniji 0,4). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 2,5. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 1,4 (v Sloveniji 0,6).

Povprečna starost občanov je bila 42,6 leta in tako enaka povprečni starosti prebivalcev Slovenije (42,6 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 123 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino enaka indeksu za celotno Slovenijo (ta je bila 123). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini so delovali 3 vrtci, obiskovalo pa jih je 468 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 77,9 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (77,7 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2015/2016 izobraževalo približno 1.000 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 450 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 8 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 9 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 64 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (58 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 10,4 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (12,3 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 16 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 14 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 395 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 70 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 90 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (54 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini z javnim odvozom zbranih 249 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 66 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)47,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,40,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,642,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)10,412,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)10,29,7
Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km224120.273
Število prebivalcev11.4192.063.077
Število zaposlenih oseb3.264713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)875,661.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)343.60195.298.760