Občina Šoštanj

Občina Šoštanj leži v zahodnem delu Šaleške doline, ob spodnjem toku reke Pake. Pretežno je usmerjena v storitve in industrijo, zlasti v pridobivanje električne energije v termoelektrarni. Graščina Turn je najmogočnejša stavba v občini.

Šoštanj

Vir: Občina Šoštanj (http://www.sostanj.si, 26. 6. 2010), arhiv Občine Šoštanj

Občina Šoštanj je del savinjske statistične regije. Meri 96 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 74. mesto.

Statistični podatki za leto 2015 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2015 je imela občina približno 8.700 prebivalcev (približno 4.450 moških in 4.250 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 58. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 91 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo enako številu umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu enak 0 (v Sloveniji 0,4). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je –0,7. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je –0,7 (v Sloveniji 0,6).

Povprečna starost občanov je bila 42,2 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,6 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 110 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 123). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je delovalo 3 vrtcev, obiskovalo pa jih je 340 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 72,8 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (77,7 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2015/2016 izobraževalo približno 800 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 350 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 7 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 9 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 58 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je enako slovenskemu povprečju.

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 11,7 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (12,3 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 7 % višja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa prav tako za približno 6 % višja.

V obravnavanem letu je bilo v občini 345 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 66 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 89 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (50 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 10 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini z javnim odvozom zbranih 265 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 50 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)91,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,70,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,242,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)11,712,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,99,7
Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km29620.273
Število prebivalcev8.7152.063.077
Število zaposlenih oseb1.966713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.075,621.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)284.63895.298.760