Občina Šentilj

Občina Šentilj leži v zahodnem delu Slovenskih goric, na razvodju Drave in Mure. Nekdaj podeželska občina zaradi industrializacije, nove avtoceste in mejnih prehodov spreminja svoj značaj. Brod na Muri je svojevrstni kulturni spomenik.

Šentilj

Vir: Občina Šentilj (http://www.sentilj.si, 26. 6. 2010), arhiv Občine Šentilj

Občina Šentilj je del podravske statistične regije. Meri 65 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 106. mesto.

Statistični podatki za leto 2015 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2015 je imela občina približno 8.350 prebivalcev (približno 4.150 moških in 4.200 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 61. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 128 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je –0,7 (v Sloveniji 0,4). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je –5,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je –6,1 (v Sloveniji 0,6).

Povprečna starost občanov je bila 42,8 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,6 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 123 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino enaka indeksu za celotno Slovenijo (ta je bila 123). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini so delovali 4 vrtci, obiskovalo pa jih je 251 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 71,1 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (77,7 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2015/2016 izobraževalo približno 650 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 300 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 30 študentov in 7 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 9 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 52 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja (58 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 12,4 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (12,3 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 15 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 12 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 380 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 70 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 88 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (54 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini z javnim odvozom zbranih 309 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 6 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)128,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,10,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,842,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)12,412,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,79,7
Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km26520.273
Število prebivalcev8.3442.063.077
Število zaposlenih oseb1.751713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)892,671.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)139.09695.298.760