Občina Osilnica

Osilnica je po številu prebivalcev druga najmanjša slovenska občina. Nahaja se v Osilniški dolini, ki jo je oblikovala reka Kolpa. V slikoviti dolini so skriti kulturne znamenitosti, privlačno naravno okolje in čista reka Kolpa.

Osilnica

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), avtor SI-Ziga

Občina Osilnica je del statistične regije Jugovzhodna Slovenija. Meri 36 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 159. mesto.

Statistični podatki za leto 2015 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2015 je imela občina približno 350 prebivalcev (približno 200 moških in 150 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 211. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 10 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je –5,3 (v Sloveniji 0,4). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo enako številu tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej enak 0. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je –5,3 (v Sloveniji 0,6).

Povprečna starost občanov je bila 49,7 leta in tako višja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,6 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 270 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino višja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 123). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju hitreje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini ni bilo vrtcev.– Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 15,0 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (77,7 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2015/2016 izobraževalo 0 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo 0 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 20 študentov in 3 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 9 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 42 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja (58 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 19,1 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (12,3 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 34 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 29 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 650 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 55 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 77 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (39 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 11 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini z javnim odvozom zbranih 97 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 218 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)10,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,30,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)49,742,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)18,912,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)11,09,7
Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km23620.273
Število prebivalcev3742.063.077
Število zaposlenih oseb19713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)716,891.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)1.26295.298.760