Občina Odranci

Občina Odranci, na Dolinskem ob reki Muri, je najmanjša slovenska občina glede na površino. Pretežno je usmerjena v kmetijstvo, zlasti poljedelstvo in živinorejo. Razvojni programi so naravnani k doseganju trajnostnega razvoja občine.

Odranci

Vir: Wikipedija (http://sl.wikipedia.org, 22. 6. 2010), CC Feri

Občina Odranci je del pomurske statistične regije. Meri 7 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 212. mesto.

Statistični podatki za leto 2015 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2015 je imela občina približno 1.650 prebivalcev (približno 850 moških in 800 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 192. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 238 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 1,8 (v Sloveniji 0,4). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je –10,4. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je –8,5 (v Sloveniji 0,6).

Povprečna starost občanov je bila 41,7 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,6 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, so prebivale 110 osebe stare 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 123). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini je deloval 1 vrtec, obiskovalo pa ga je 63 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 74,7 % vključenih v vrtec , kar je manj kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (77,7 %). V tamkajšnji osnovni šoli se je v šolskem letu 2015/2016 izobraževalo približno 150 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 50 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 40 študentov in 9 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 9 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 56 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je manj od slovenskega povprečja (58 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 15,9 % registriranih brezposelnih oseb, to je več od povprečja v državi (12,3 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 27 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 22 %.

V obravnavanem letu so bila v občini304stanovanja na 1.000 prebivalcev. Približno 84 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 114 m2.

Skoraj vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (45 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini z javnim odvozom zbranih 229 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 86 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)238,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-8,50,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,742,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)15,812,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,29,7
Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km2720.273
Število prebivalcev1.6422.063.077
Število zaposlenih oseb750713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)786,961.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)127.26695.298.760