Občina Naklo

Občina Naklo leži na Kranjski ravnini, sredi Nakelske doline, med dvema najstarejšima terasama Save in Tržiške Bistrice. Občina izkorišča ugodno prometno lego ter pospešuje razvoj kmetijstva, malega gospodarstva in turizma.

Naklo

Vir: STO (http://www.slovenia.info, 18. 6. 2010), avtor Mirko Kunšič

Občina Naklo je del gorenjske statistične regije. Meri 28 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 186. mesto.

Statistični podatki za leto 2015 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2015 je imela občina približno 5.300 prebivalcev (približno 2.650 moških in 2.650 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 97. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 187 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 1,5 (v Sloveniji 0,4). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo višje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej negativen, znašal je –4,7. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je –3,2 (v Sloveniji 0,6).

Povprečna starost občanov je bila 41,6 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42,6 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najstarejših – tako kot v večini slovenskih občin – večje od števila najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 114 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 123). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških je bila slika enaka.

V občini sta delovala 2 vrtca, obiskovalo pa ju je 295 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari od 1–5 let jih je bilo 80,7 % vključenih v vrtec , kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (77,7 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2015/2016 izobraževalo približno 550 učencev . Različne srednje šole je obiskovalo okoli 250 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 50 študentov in 13 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 39 študentov in 9 diplomantov .

Med osebami v starosti 15 do 64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 61 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih ), kar je več od slovenskega povprečja (58 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 7,3 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (12,3 %). Med brezposelnimi je bilo tu – drugače kot v večini slovenskih občin – več moških kot žensk.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 9 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 3 %.

V obravnavanem letu je bilo v občini 307 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 86 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna uporabna površina stanovanja je bila 110 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (54 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 9 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini z javnim odvozom zbranih 283 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 12 kg več kot v celotni Sloveniji.

Glejte tudi:
Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2015 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)187,0101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,20,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,642,6
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)7,312,3
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,49,7
Podatki za leto 2015 Občina Slovenija
Površina km22820.273
Število prebivalcev5.3002.063.077
Število zaposlenih oseb1.897713.076
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)941,901.013,23
Prihodek podjetij (1.000 EUR)428.60395.298.760