Turizem v Sloveniji

Turizem je dejavnost, ki prispeva h gospodarskemu, družbenemu in socialnemu razvoju posameznega kraja in države kot celote.

Turizem in gostinstvo skupaj ustvarjata pomemben delež bruto domačega proizvoda in hkrati zagotavljata številna delovna mesta v državi.

Slovenija je pokrajinsko zelo raznolika država. Lahka prometna dostopnost, bogata naravna in kulturna dediščina ter ponudba različnih storitev na razmeroma majhnem prostoru so dobre osnove za razvoj različnih vrst turizma.

Slovenski gorski, obmorski, zdraviliški in drugi kraji z naravnimi lepotami, kulturnozgodovinskimi spomeniki in drugimi zanimivostmi privabljajo izletnike in stacionarne turiste, domače in tuje.

Statistični urad Republike Slovenije spremlja in objavlja širok nabor podatkov s področja turizma (o turističnih nastanitvenih zmogljivostih, o prihodih in prenočitvah domačih in tujih turistov, o potovanjih domačega prebivalstva, o značilnostih tujih turistov v Sloveniji, o zmogljivosti in prometu v marinah ter o delu slovenskih potovalnih agencij).

V prispevku se osredotočamo na podatke o številu prihodov turistov v turistične nastanitvene objekte in na podatke o številu njihovih prenočitev v teh objektih (v nadaljevanju: prihodi turistov, prenočitve turistov). Tudi pri obravnavi občin s turističnega vidika ne omenjamo vseh občin, temveč le tiste, v katerih so pomembnejši turistični kraji. To so predvsem občine, ki so v turističnih nastanitvenih objektih v letu  2014 izkazovale vsaj 1 % prihodov ali vsaj 1 % prenočitev turistov glede na vse prihode in prenočitve turistov v Sloveniji.

Občine so na podlagi statistične definicije glede na vrsto opredeljene kot zdraviliške, gorske, obmorske in druge občine. Posebna kategorija turističnih občin so tudi mestne občine in glavno mesto Ljubljana.