Stanovanja v Sloveniji

Uravnotežena stanovanjska oskrba prebivalcev Slovenije je eden pomembnejših ciljev tako države kot lokalnih skupnosti. Podatki stanovanjskega sklada v Sloveniji predstavljajo za namen uresničevanja in spremljanja nacionalne in lokalnih stanovanjskih politik pomemben vir podatkov, hkrati pa so tudi osnova za različne ekonomsko-sociološke analize.

Podatki o vseh stanovanjih na območju Slovenije (naseljenih, nenaseljenih, za občasno uporabo) so zajeti v sklopu ocene bilance stanovanjskega sklada. Ti prikazujejo velikost, leto izgradnje ter kakovost in opremljenost stanovanj po posameznih letih.

Ocene stanovanjskega sklada, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije, so od leta 2011 naprej kombinacija podatkov o stanovanjih, zbranih z Registrskim popisom prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji v letu 2011 ter podatkov, ki se zberejo z rednimi statističnimi raziskovanji. Število na novo pridobljenih stanovanj je vsako leto ocenjeno na podlagi podatkov, zbranih s pomočjo vprašalnikov o dovoljenju za gradnjo stavb; na podlagi podatkov, pridobljenih z vprašalniki za rušitev ali spremembo namembnosti stanovanja pa so iz stanovanjskega sklada izločeni porušeni objekti ter stanovanja, ki so se prenehala uporabljati v stanovanjske namene. V bilanco stanovanjskega sklada so praviloma šteta samo dokončana stanovanja, v katerih so bila opravljena vsa gradbena, inštalacijska in obrtniška dela.
 
Podatki o stanovanjih do vključno leta 2010 so bili ocenjeni na podlagi podatkov zbranih s Popisom prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji v letu 2002 in niso neposredno primerljivi s podatki, ocenjenimi na podlagi Registrskega popisa 2011. Upoštevati je treba, da so podatki pridobljeni iz administrativnih virov in niso bili zbrani na terenu. Obstoj in lastnosti stanovanj so tako vezani na vpis podatkov v Kataster stavb in Register nepremičnin na Geodetski upravi Republike Slovenije.